Programi


1. PROGRAM PREDŠKOLE


Program predškole je obvezni program odgojno – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.“ Obavezan je za „svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za svu djecu koja su polaznici dječjeg vrtića, tako i za djecu te dobi koji nisu polaznici dječjeg vrtića.“ (Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, NN 107/2014., članak 1, stavci 1 i 2).                                  

Cilj programa predškole:

 • svakom djetetu tijekom godine dana prije polaska u osnovnu školu omogućiti optimalne uvjete za potpun i skladan razvoj njegove osobnosti, razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija, zadovoljavanje interesa, stjecanje spoznaja i komunikacijskih vještina koje će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života i razvoja u školskom okruženju.

Zadaci programa predškole:

 • razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina i stjecanje kompetencija potrebnih za nove oblike učenja
 • unaprjeđivanje komunikacije na materinjem jeziku, te poticanje dječjeg interesa za elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
 • razvijanje predčitalačkih vještina, sposobnost verbalnog izražavanja te korištenje drugih oblika neverbalnog izražavanja (glazbeni, likovni, ples, mimika), poticanje i osvještavanje glasovne strukture riječi te razvijanje slušne osjetljivosti
 • razvoj predmatematičkih sposobnosti te spoznaja o osnovama elementarne matematike, o zakonitostima u prirodnom okruženju i odnosima u društvu,
 • razvoj okulomotorne koordinacije i fine motorike provođenjem grafomotoričkih vježbi i ostalih predvježbi za pisanje,
 • razvoj kreativnog mišljenja i kreativnog rješavanja problema,
 • kognitivni razvoj i kooperativno učenje te razvoj misaonih procesa kroz projekte.

Ustrojstvo programa:

Program predškole ostvaruje se u prostorima Vrtića, a konkretizira se pojačanim poticajima i aktivnostima tijekom redovnog programa. Program traje od listopada do svibnja  i odvija se u trajanju od 250 sati godišnje tijekom 30 tjedana. Organizacijski oblik programa je fleksibilan s obzirom na planirane zadatke i aktivnosti, što znači da se tijekom dana po potrebi organizira i u dva dijela (prijepodne i poslijepodne) u kraćem vremenskom trajanju, a u pojedinim situacijama (posjeti, kazališne predstave, izleti…) i duže od predviđenog dnevnog trajanja. Fleksibilnost je nužna s obzirom na zahtjeve programa, ali uz obvezno uvažavanje dječjih psihofizičkih mogućnosti.                                 

Tijekom pedagoške godine program provode odgojiteljice koje rade s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Posebna pažnja posvećuje se organizaciji  prostornog konteksta s obzirom da je iskustveno učenje (učenje kroz vlastitu aktivnost ) dominantan oblik učenja. Prostor je strukturiran na način da „poziva“ na igru i učenje, te omogućava igru i rad u malim skupinama, ali i da ima dovoljno mjesta za okupljanje cijele grupe. Igračke i sredstva grupirana su prema svrsi i vrstama aktivnosti.


2. PROGRAM IGRAONICE ENGLESKOG JEZIKA


Engleska igraonica s radom započinje 01. listopada, održava se dva puta tjedno, poslijepodne u trajanju od 45 min., te su u njen rad uključena djeca u dobi od 5-6 godina.

Cilj je poticati: učenje engleskog jezika kao stranog jezika, ljubav za engleski jezik i njegovu aktivnu primjenu u svakodnevnim igrama i aktivnostima, te upoznavanje elemenata kulture engleskog govornog područja.

Planirane zadaće su:

 • razvijati interes i pozitivnu motivaciju (ljubav) za početno učenje engleskog jezika,
 • poticati dijete na slušanje, razumijevanje i komuniciranje na engleskom jeziku u spontanim i planiranim aktivnostima,
 • poticati razvoj osjetljivosti djeteta za ritam, intonaciju i izgovor engleskog jezika kao osnovnih jezičnih elemenata,
 • poticati dijete na različite oblike kreativnog izražavanja i stvaranja,
 • razvijati osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku,
 • utjecati na smanjenje straha od komunikacije i društvene procjene radeći na socijalizaciji s vršnjacima,
 • razvijati interes djeteta za druge ljude i zemlje postupnim uvođenjem u svijet strane kulture.

          Program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela stranog jezika kroz odgojno-obrazovne poticaje i aktivnosti. Komunikaciju na stranom jeziku ostvaruje se spontano i opušteno uporabom stranog jezika u prirodnim, životnim situacijama, te kroz organizirane aktivnosti u manjim skupinama.  


3. PROGRAM RADA IGRAONICE ZA POTENCIJALNO INTELEKTUALNO DAROVITU DJECU PREDŠKOLSKE DOBI U KONTEKSTU AGAZZI VRTIĆA:


Cilj ovog programa (koji slijedi načela individualizacije i diferencijacije) je omogućiti nadarenom ili potencijalno nadarenom djetetu maksimalan razvoj svih njegovih potencijala u svijetu antropološkog pristupa koji stavlja u središte osobu kao ljudsko biće sposobno da stvara odnose iznad i unutar svake raznolikosti s naglaskom na cjelovit rast, razvoj i odgoj djeteta.

Razvojne i odgojne zadaće:

Konkretne razvojne i odgojne zadaće su operacionalizirane tako da potiču cjelokupni razvoj djeteta – „djeteta kao životne klice koja teži razvoju", odnosno da uvažavaju individualne mogućnosti, potrebe i prava svakog djeteta ponaosob uključenog u program

-   razvijati pozitivnu sliku o sebi i samopouzdanje

- stvarati uvjete za djetetov doživljaj osobne vrijednosti, omogućiti mu iskušavanje i upoznavanje svojih sposobnosti i mogućnosti, te poticati ustrajnost u onome čime se bavi  unatoč mogućim preprekama

- podržavati izgrađivanje osobnog identiteta djeteta, razvijati individualnost, ali i društvenost i osjećaja pripadnosti grupi, Vrtiću i zajednici

- njegovati prijateljstva, zajedništvo i pomaganje među djecom kao dobrih temelja za životnu poziciju "Ja sam OK - ti si OK" (Giusepe Milan, Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda,  Zagreb, 2012. str.123.)

- podržavati socijalne interakcije među djecom i razvijati toleranciju i međusobno uvažavanje

- razvijati djetetovu socijalnu kompetenciju, odnosno sposobnosti, znanja i vještine koje doprinose uspostavljanju i održavanju harmoničnih odnosa s vršnjacima i odraslima

- poticati razvoj prosocijalnih ponašanja: empatije, suradnje, dijeljenja, iskazivanje brige o drugima

- zadovoljavanjem djetetove potrebe za igrom stvarati osnovnu pretpostavku za razvijanje stvaralačkih sposobnosti (kreativnosti i izražajnosti) u svim razvojnim područjima

- razvijati djetetove komunikacijske sposobnosti i vještine

- poticati osnovne i više razine misaonih procesa djeteta / djece kroz podržavanje i poticanje istraživačkog pristupa (opće intelektualne sposobnosti i specifične sposobnosti)

- omogućiti djeci slobodu i ohrabrivati ih u samostalnom mišljenju i postupcima

- omogućiti na primjeren način odlično svladavanje osnovnih znanja i vještina svakog djeteta ponaosob / u skladu s razvojnim i individualnim osobnostima

- osiguravanje osnovnog osjećaja sigurnosti i povjerenja u okolini kako u kontekstu matične odgojne skupine tako i u kontekstu igraonice

- razvijanje samoutjecajnosti (pripremanje za samostalno donošenje odluka i samostalne izbore)

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.